KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Kirjallisuutta

Yleistä, taustaa:

Aurasmaa, A. 2005: Museon muisti. Teoksessa: Talvio, T. (toim.), Museon muisti. Taidehistorian seura, Helsinki.

Cantell, H. 2004 (toim.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. – Jyväskylä.

Cantell, H. & Larna, R. 2006: Ympäristövastuullisuus nuorten sanoissa ja teoissa. – Helsingin
kaupungin opetusviraston julkaisuja A1.

Dewey, J. 1958 (1934): Art as Experience. New York.

Efland, A. D., Freedman, K. & Stuhr, P. 1988: Postmoderni taidekasvatus. Eräs lähestymistapa   
opetussuunnitelmaan. Lievestuore.

Eloranta, V., Joronen, E.& Palmberg, I. 2005: Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. – Jyväskylä.

Fairclough, N. 1997: Miten media puhuu. Tampere.

Heinonen, J. & Lahti, M. 2007: Museologian perusteet. – Suomen museoliiton julkaisuja 57: 1-342.

Huldén, L. 2003: Luonnontieteilijät Suomea luomassa. – Teoksessa: Nevanlinna, A. K. & Kolbe, L. (toim.), Suomen kulttuurihistoria, ss. 100-107. Helsinki.

Huuhtanen, P. 1984: Mitä on taidekasvatus? Taidekasvatuksen esteettis-käsitteelliset perusteet.
Jyväskylän Yliopisto. Taidekasvatuksen laitos, julkaisu 7.

Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2001 (toim.): Ympäristötietoisuus – näkökulmia eri tieteen aloilta.
–   Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia 3. Oulun yliopisto.

Kauppinen, J. 2005: Olioiden ulottuvuudet. Museo ei jätä vastaamatta diversiteetin haasteeseen.
– Museo 43 (1): 22-23.

Kauppinen, J. 2005: Lintujen tiet. Luonnonhistoriallinen museo avautuu lapsille hämmästyttävänä
havaintojen, kokemusten ja kertomusten maailmana. – Museo 43 (2): 36-38.

Kauppinen, J. 2007: Monta kieltä. – Museo 45 (1): 22-24.

Kellner, D. 1998: Mediakulttuuri. Tampere.

Kinanen, P. (toim.) 2007: Museologia tänään. – Suomen museoliiton julkaisuja 57: 1-342.  

Kinnunen, A. 2000: Estetiikka. Juva.

Kolb, D. 1984: Experimental learning. Experience as the source of learning and development.

Oksanen, M. & Rauhala-Hayes, M. (toim.) 1997: Ympäristöfilosofia. Kirjoituksia ympäristönsuojelun eettisistä  perusteista. Tampere.

Pääjoki, T. 1999: Reittejä taidekasvatuksen kartalla. Taidekasvatuksen merkityksistä   
taidekasvatusteksteissä.  Jyväskylä.

Rantaniemi, A. 1898: Uudistuspyrinnöistä luonnonhistorian opetuksen alalla. – Luonnon Ystävä 2: 105-112.

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000. – Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki.

Rolston, H. 1997: Arvot luonnossa. – Teoksessa: Oksanen, M. & Rauhala-Hayes (toim.),
Ympäristöfilosofia, ss. 205-224. Tampere.

Räsänen, M. 2000: Sillanrakentajat. Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Jyväskylä.

Sepänmaa, Y. 1986: The Beauty of Environment. A general model for environmeltal aesthetics.
– Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia B: 134.

Sepänmaa, Y. 1994: Tuhatjärvinen. Esseitä ympäristökulttuurista. Pieksämäki.

Shusterman, R. 1997: Taide, elämä ja estetiikka. Pragmatistinen filosofia ja estetiikka. Tampere.

Smeds, K. 2005: Om utställningars mening. Teoksessa: Talvio, T. (toim.), Museon muisti..
Taidehistorian seura, Helsinki 2005.

Ståhlberg, B. 1901: Suunnitelma Kuopion museolle. – Luonnonystäväin yhdistyksen julkaisuja
1: 1-24.

Suomen museoliitto 1986: Opintokäynti museoon – Opas kouluille ja museoille. Helsinki.

Suomen museoliitto ja Suomen Tammi Plus -projekti 2004:  Museo oppimisympäristönä. Helsinki.

Taylor, P. W. 1997: Luonnon kunnioittamisen etiikka. – Teoksessa: Oksanen, M. & Rauhala-Hayes (toim.), Ympäristöfilosofia, ss. 225-250. Tampere.

Utriainen, A. 2008: ”Umpikartanosta elämystehtaaksi?” Museoiden kävijäsuhde elämyksen
näkökulmasta Museo-lehdessä vuosina 1995-2005. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto,
kulttuurihistoria. 97 s.

Westerlund, A. 1898: Sananen bioloogisten näkökantain mukaan järjestetyistä kokoelmista.
– Luonnon Ystävä 2: 181-188.

Wilenius, R. 1978: Kasvatuksen ehdot. Jyväskylä.

Vilkuna, J. 1998: 75 vuotta museoiden hyväksi – Suomen museoliitto 1923-1998. Suomen museoliitto, Helsinki.

Vilkuna, J. 2008: Ikkuna luontoon. – Museo 46 (4): 20-23.

Wilson, E. O. 1995: Elämän monimuotoisuus. Jyväskylä.

 

Paikallista ja alueellista opetusmateriaalia:

Aroalho, J. Jaatinen. A. & Renvall, P. (toim.) 2008: Museoiden tehtävät ja tulevaisuus.
Kuopion kaupungin museot. Kuopio.

Biström, O., Savolainen, E. & Savolainen, R. 1998: Puijon vanhojen metsien kovakuoriaiset.
– Kulumus 13: 37-56.

Fagersten, R. 1985: Puijon-Puijonsarven putkilokasvisto. – Kulumus 7: 1-101.

Fagersten, R. 2005: Puijon selänteen lehtisammalat. – Kulumus 14: 1-52.

Haapasaari, M. 1994: Museoherroja ja Puijon tutkijoita. – Kuopion luonnontieteellisen museon
julkaisuja 3: 1-275.

Hublin, Ch. & Savolainen, E. 1985: Pohjois-Savon suurperhoset. – Kulumus 8: 1-86.

Huttunen, M., Jaatinen, A., Pirinen, M., Talvitie, T. 2005: Lintukoto. Metsästä maailmalle.
– Kuopion taidemuseon julkaisuja 29: 1-60.

Kauppinen, J. 2005: Lintujen tiet. Luonnonhistoriallinen museo avautuu lapsille hämmästyttävänä
havaintojen, kokemusten ja kertomusten maailmana. – Museo 43 (2): 36-38.

Kauppinen, J. & Ukkonen, M. 1982: Puijon pesimälinnusto. – Kulumus 3: 1-80.

Kauppinen, J. & Ruokolainen, K. 1999: Pitkä taival. Katkelmia pohjoissavolaisen lintututkimuksen
ja harrastuksen historiasta. – Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5, sivut 9-61.

Kauppinen, J. 2007: Hämmästyttävä monimuotoisuus. Luonnon tapahtumia, kansan tietoa,
museohavaintoja. – Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 7: 1-238.

Kokkonen, A.1983: Kuopion kaupungin alueen puuvartisista koristekasveista. – Kulumus 5: 1-84.

Kuopion kaupunki 1999: Kuopion maasto-opetus- ja luontokohteita. Kuopio.

Kuopion kaupunki 2004: Perusopetuksen opetussuunnitelma.
http://opspro.peda.net/kuopio/viewer.php3?DB=kpopsperusteet

Kuopion kaupunki 2007: Kuopion arkkitehtuuri ja kaupunkirakennustaide. Kuopio.

Kuopion kaupunki 2008: Kuopion kulttuuriympäristö – Strategia ja hoito-ohjeet. Kuopio.

Kuopion museo 1980: Muikku, Järvi-Suomen kala. – Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 1: 1-44.

Kärkkäinen, J. & Grönlund, A. (toim.) 2007: Puijon Natura-2000 alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. – Pohjois-Savon ympäristökeskuksen raportteja 5/2007.

Lahtinen, A. T. K. 1981: Matti Karppanen – lintumaalari. Helsinki.

Leikola, A., Lokki, J. & Stjernberg, T. 1986: Taiteilijaveljekset von Wright – Suomen kauneimmat
lintumaalaukset. Keuruu.

Leikola, A. 1988: Veljekset von Wright luonnontutkijoina. – Savon Luonto 19: 2-7.

Mela, A. J. 1882: Suomen luurankoiset. Helsinki.

Renvall, P., Fagersten, R., Knuutinen, J. & Vainio, O. 2002: Kuopion katoava kasvimaailma.
– Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 6: 1-207. 

Renvall, P., Fagersten, R., Knuutinen, J. & Vainio, O. 2002: Mitä uhanalaisuus on?
– Kirjassa: Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 6, sivut 10-11.

Renvall, P., Fagersten, R., Knuutinen, J. & Vainio, O. 2002: Uhanalaisuuden syyt.
– Kirjassa: Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 6, sivut 12-13.

Ruokolainen, K. & Kauppinen, J. 1999: Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto.
– Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5: 1-343.

Savolainen, E., Kauppinen, J. & Skarén, U. 1982: Sopulit – salaperäiset vaeltajat.
– Kuopio luonnontieteellisen museon julkaisuja 2: 1-29.

Skarén, U., Savolainen, E., Jäderholm, K. & Kauppinen, J. 1984: Metsäsopulin (Myopus schisticolor) esiintymisestä ja vaelluksista Savossa 1963-83. – Kulumus 6: 5-22.

Suomalainen, E. W. 1908: Kallaveden seudun linnusto. Topografinen tutkielma.
– Acta Societas pro Fauna et Flora Fennica 31: 1-150.

von Wright, J. 1857: Kuopiotraktens fogelfauna. – Bidrag till Finlands Naturkännedom 2: 1-52, 131.

 

vaakaviiva

7. Luonnon monimuotoisuus ja ihmisen vastuu ympäristöstä
<<

 | 


Loppusanat
>>

 

vaakaviiva