KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

MUSEON MAHDOLLISUUKSIA PERUSKOULUN YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIEDON SEKÄ BIOLOGIAN OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEEN

Seuraaville sivuille on koottu peruskoulun opetussuunnitelmista keskeisiä ympäristö- ja luonnontiedon oppisisältöjä. Sen jälkeen on esitetty kootusti luonnontieteellisen museon mahdollisuuksia kehittää lähiaikojen toiminnassa ja tämänhetkisten voimavarojen puitteissa tiedon julkistamiseen, ympäristökasvatukseen ja museopedagogiikkaan liittyviä hankkeita.

Peruskoulun opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on ohjata ja tukea oppilasta tuntemaan, ymmärtämään ja arvostamaan itseään, muita ihmisiä, luontoa ja rakennettua ympäristöä. Mainittujen teemojen yhteydessä nostetaan esille kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä- ja mediataidot sekä osallistuva kansalaisuus.

Elämyksellisen, kokemuksellisen ja tutkivan opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. Tähän liittyy myös esteettisyyden tunnistaminen.

Jo toisen vuosiluokan oppimistavoitteisiin kuuluu, että oppilas hankkii tietoja ja oppii käsitteitä luonnosta, luonnonilmiöistä ja rakennetusta ympäristöstä havainnoimalla, kokeilemalla, tutkimalla ja tiedonlähteitä käyttämällä. Kolmannen ja neljännen luokan aikana syvennetään kotiseututietoutta: oppilas oppii tuntemaan lähiseudun luontoa ja havaitsemaan siinä tapahtuvia muutoksia, samoin oppii hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea. Retkeilyn, omakohtaisen havainnoinnin ja tiedonhankinnan merkitystä korostetaan:

- Oppilas oppii liikkumaan luonnossa eri vuodenaikoina luontoa arvostaen ja luonnosta kiinnostuen.

- Oppilas oppii hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla  ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä, samoin kuin löytämään tietoa eri lähteistä ja tekemään muistiinpanoja sekä esitelmiä.

Kouluopetuksen ja museon tavoitteet ovat samansuuntaisia: tieto, havainnot ja kokemukset on syytä kytkeä johtopäätöksiin ja ilmiöiden tulkintaan, luonnontieteelliseen kieleen, käsitteistöön ja ympäristöpuheeseen. Peruskoulun opetussuunnitelmaan on kirjattu näitä tavoitteita:

- Oppilas oppii luokittelemaan ja vertailemaan tekemiään havaintoja ja käyttämään tutkimiinsa ilmiöihin liittyviä käsitteitä. Ympäristön- ja luonnonsuojeluun kiinnitetään huomiota muun muassa tarkkailemalla kriittisesti ihmisen toiminnan vaikutuksia luonnossa sekä pohtimalla omaa luontosuhdetta.

Mainitut opetustavoitteet liittyvät muodossa tai toisessa museon toimintakuvaan. Museo ohjaa luontotiedon ja -kokemusten pariin ja tarjoaa paikallista ja alueellista aineistoa.

Opetussuunnitelmassa kuntakohtaista erikoisleimaa on korostettu Kuopiossa sijaintitekijöillä vesistöjen ja metsien ympärillä. Opetusretkille ”luontokaupungissa” on erinomaiset mahdollisuudet. Retkikohteina mainitaan myös Kuopion luonnontieteellinen museo. Maasto-opetuskohteiden perusselvitys on tehty (1999), ja sitä voitaneen päivittää ja täydentää.

 

 

vaakaviiva

YHTEISELLE TAIPALEELLE
Luonto, koulu ja museo
<<

 | 

Ympäristökasvatus peruskoulun viidennellä luokalla – oppimistavoitteita
>>

vaakaviiva