KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Luontokoulu- ja kerhotoiminta ympäristökasvatuksessa ja -opetuksessa

Ympäristökasvatuksen ja koulujen ympäristöopetuksen tueksi sekä luonnonharrastuksen vireyttämiseksi on selvitetty erityisen ympäristökoulun perustamismahdollisuuksia Kuopioon. Koulun tukikohdaksi on kaavailtu Kuopion museota (Kauppakatu 23). Museo soveltuukin kulttuurihistoriallisine ja luonnontieteellisine näyttelyineen erinomaisesti ympäristökoulun sijaintipaikaksi. Museo ja ympäristökoulu tukisivat monin tavoin toinen toisiaan. Vastaisuudessa museolle, talon peruskunnostuksen yhteydessä, saataneen tähän ja muuhun opiskelu- ja harrastustoimintaan soveltuvat tilat.

Ympäristökoulun toimintaan on suunniteltu sisällytettävän ympäristökulttuuri laaja-alaisena mukaan lukien niin luonnonympäristö kuin rakennettu kaupunkiympäristökin. Tällöin toiminta olisi samansuuntaista monipuolisena museokeskuksena toimivan Kuopion museon kanssa unohtamatta myöskään sisällöllisesti (ympäristö- ja taidekasvatuksen näkökulmasta) lähellä olevaa Kuopion taidemuseota.

Kuopiolla ja sen luonnontieteellisellä museolla sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksellä on pitkä ja poikkeuksellisen vahva perinne luonnonharrastuksessa ja -tutkimuksessa. Tätä vahvuutta ja ulottuvuutta tulisi hyödyntää ympäristökouluhankkeessa ja luontokerhotoiminnassa. Luonnontieteellisen museon tutkimus-, julkaisu- ja näyttelytoiminnasta on saatavissa aineistoa joko sellaisenaan tai tähän tarkoitukseen soveltamalla. Myös opintokokoelmat ovat hyödynnettävissä (ympäristökoulun yhteyteen niille saattaisi tulla myös luonteva sijoituspaikka).

Valmiiden opetuskokonaisuuksien sijaan tai niiden oheen ympäristökoulun opettajan/opettajien itsensä kehittämä ja omalla persoonallisuudellaan toteuttama toiminta voi tarjota mahdollisuuksia uusiin toimintakokeiluihin ja luovien mahdollisuuksien kehittämiseen. Kukin opettaja tuo toimintaan omaa näkemystä, keinoja ja toteutusta. Muut toimijat voivat tarjota lisäksi sopivan suolan ja muita mausteita.  

* Kuopion museon peruskorjauksen ja tilojen tulevan käytön suunnittelussa otettaneen huomioon ympäristökoulun ja samalla muun opetus- ja harrastustoiminnan tarpeet. 

Ympäristökoulun toiminnassa olisi ehkä syytä olla tavoitteellisempi ”koulumainen” osa ja sen lisäksi lapsen ja nuoren kiinnostusta herättävä vapaa-ajan harrastustoiminta, "kerhomainen" osa.

Ohjelmien suunnittelu ja toiminnan rahoitus lienee erillisen hankkeen varassa. Ympäristökouluun rekrytoitavan opettajan/opettajien lisäksi toimintaa voisivat monipuolistaa vierailevat opettajat/asiantuntijat, joita Kuopiossa lienee tarjolla (mm. paikalliset luokanopettajat, museoiden henkilökunta ja luontoharrastajat). Eri yhteistyötahojen edustajat voisivat tuoda ympäristökoulun ja museon piiriin hyvinkin erilaista näkemystä. Tällöin Kuopion museo ja sen ympäristökoulu olisi alan kokoava keskustelufoorumi ja toimintaympäristö. 

Luontokoulun maastoretkeilyä on syytä suunnata sekä lähiympäristöön että kauemmas. Retkien suunnittelussa on hyvänä apuna muun muassa raportti "Kuopion maasto-opetus- ja luontokohteita" (1999), jota voitaneen päivittää ja edelleen kehittää. Museo tarjoaa voimavarojensa mukaan syventävää tietoa muun muassa seuraavin tavoin:

Opintokokoelmia kehitetään ja niiden käyttöä pyritään kanavoimaan ympäristökoulun suuntaan.    

Museo popularisoi vähitellen osaamistaan – ennen muuta julkaisuja ja niistä tuotettuja osia, näyttelyitä ja niiden opastusta sekä muuta henkilökunnan asiantuntemusta ja kokemusta – muun muassa verkkosivujen avulla. Tätä luonnontiedon "syventävää aineistoa" tuotetaan erityisesti alan opetusta ja harrastusta ajatellen. 

Kokemukselliseen oppimiseen liittyviä kokeilevia museopedagogisia menetelmiä kehitetään silloin tällöin tapahtuvana erityisenä ympäristökasvatuksen kehitystyönä.  

 

 

vaakaviiva

Opettaja, opas, museolehtori?
Museon henkilökunta mukana opetus- ja kasvatustyössä
<<

 | 

Yhteishankkeita museoiden kesken
>>

vaakaviiva