KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Luonto – monta näkökulmaa
ja kokemusta, monta kieltä:
biologiaa, kotiseututietoa, historiaa, äidinkieltä, estetiikkaa...

Eri näkökantojen esille tulo on museon ja sen kokoelmien rikkautta: Museo ei ole pelkästään yhden totuuden julkituoja. Museon tieteellinen näkemys – vaikkapa evoluutioteoriaan nojaava – ei välttämättä vie mitään omalta näkemiseltä, kertomiselta ja tulkinnalta, ovathan museonäytteet olemassa vapaasti melkein missä tahansa merkitystodellisuudessa. (ks. esimerkit, tekstiliitteet LINTUJEN TIET ja ILLANSUUN HETKET).  

Käytännön tasolla tämä ajatus merkitsee jonkun asian tai ilmiön soveltuvuutta monien eri oppiaineiden opetussisältöihin, samoin integroivan opetuksen mahdollisuuksia. Alun perin luonnontieteellisessä kontekstissa esitetty näyte, argumentti, näyttely tai muu esitys avautuu monin tavoin eri suunnista lähestyen.

Ympäristötiedon, biologian ja maantieteen lisäksi avautumisnäkökulma voi olla vaikkapa historiaan, äidinkieleen, musiikkiin, kuvataiteeseen ja filosofiaan liittyvä.

Kognitiivisesti painottuneessa oppimistapahtumassa pääpaino on havaitsemisessa. Puhumme visuaalisesta lukutaidosta ja sen kehittämisestä, mutta myös muista aistikokemuksista, tunneherkkyydestä ja älyllisistä oivalluksista. Ajattelu, ymmärtäminen ja viestintä ovat kietoutuneet kieleen ja käsitteisiin.

Tavoitteellisessa kasvatustyössä tarjoamme havaintojen horisontista älyllisiä ja emotionaalisia virikkeitä.

Havainnot ja kokemukset tuottavat puhetta, vaikkapa ”ympäristöpuhetta” tai ”taidepuhetta”. Pohdimme, arvelemme, haemme merkityksiä ja selityksiä, muodostamme teorioita.   

Oppimis- ja kasvatustapahtumassa itse kokemis- ja ilmaisuprosessia voidaan pitää jopa merkittävämpänä kuin lopputulosta. Ympäristökasvatuksen yhteydessä tutkiva ongelmien ratkaisu vaihtoehtoisin ajatuksin syventää havainnoijalle henkilökohtaista luontosuhdetta.

Pohdinta ja vaihtoehtoja hakeva keskustelu- ja kertomiskulttuuri voivat availla esimerkiksi eliöiden selviytymisratkaisuja luonnossa. Pohdintatilanteet nostavat esiin erilaisia vaihtoehtoja.

 

AVAA:

 
LINTUJEN TIET
(pdf, 599kt)

 


ILLANSUUN HETKET

 

vaakaviiva

TUTKIVAA JA KOKEMUKSELLISTA OPPIMISTA JA KASVATUSTA
– TOSIASIOITA JA LUOVAA KERTOMUSKULTTUURIA
<<

 | 

Kokemuksellisuus ja kertomukset
– malleja ja käytäntöä
>>

vaakaviiva