KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Ympäristöesteettinen ja -eettinen näkökulma

Luonnontieteellisen museon toiminta-ajatus pohjautuu elämän kunnioittamisen periaatteeseen. Keskeisinä päämäärinä on pidetty ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen ymmärtämistä sekä luonnon itseisarvon tunnustamista.

Kuopiolaisen luonnontieteellisen museotyön pedagoginen ja ympäristökasvatuksellinen tavoite on julistettu jo museota suunniteltaessa: museon tulee myös kasvattaa, ei pelkästään opettaa. Tässä yhteydessä korostettiin esteettisiä arvoja ja elämyksiä, joita luonnosta koottavat kokoelmanäytteet, näyttelyt ja muut museon tuottamat esitykset voivat tarjota. 

Mainitut näkökulmat ovat edelleen ajankohtaisia, tosin uudistetuin äänenpainoin, käytännön menetelmin ja kokeiluin. Luonnossa havaittava moninaisuus on lukemattomin ilmaisuin sanoiksi muotoiltu, milloin mitenkin, mutta lajit ja niiden erilaiset muodot ovat aina kuitenkin olleet biologisen museotyön perustana. Diversiteetti on keskeinen käsite ja työkalu avata eliöiden erilaisuutta ja puhua siitä.

Ajatus elämänkeskuksista – biologisista erikoisryhmistä – on merkinnyt jo varhain esteettisten ja eettisten näkökohtien esille nostamista. Sittemmin eliöyhteisö- ja ekosysteemiajattelu ovat tarjonneet ulottuvuutta ja työkaluja – käsitteitä ja kieltä – luonnon ymmärtämiseen ja arvokeskusteluun. Kuitenkin laji ja yksilö ovat aina elämänkeskusten perusyksiköitä ja arvo sinänsä.     

Kaiken kaikkiaan luonnon tutkimus, opetus ja ympäristökasvatus – ympäristökulttuuri ylipäänsä – tarvitsevat erilaisia kieliä lähestyessään olioita ja niiden elinympäristöjä vaikkapa biologiasta ympäristöestetiikan ja -filosofian suuntaan. On myös tarpeen rakentaa ymmärryksen siltoja niin sanotun objektiivisen todellisuuden (tutkimustiedon) ja subjektiivisten näkemysten (henkilökohtaisten tulkintojen ja kokemuksellisuuden) välille, eri kielien välille.

vaakaviiva

Seudullinen ympäristökulttuuri
<<

 | 

TUTKIVAA JA KOKEMUKSELLISTA OPPIMISTA JA KASVATUSTA
– TOSIASIOITA JA LUOVAA KERTOMUSKULTTUURIA
>>

vaakaviiva