KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

Seudullinen ympäristökulttuuri

Kuopiolainen vahva luonnontutkimuksen ja -harrastuksen perinne on tuonut oman elävän lisän paikalliseen ja maakunnalliseen museotyöhön, niin myös opetus- ja valistustyön suuntaamiseen. Luonnon ja kulttuurin vuoropuhe museossa saman katon alla on ollut luontevaa. Sata vuotta juuri täyttäneessä Kuopion museossa ovat alun alkaen olleet esillä sekä kulttuurihistorialliset että luonnontieteelliset aineistot.

Kuopion luonnontieteellisellä museolla on merkittävä paikallinen ja seudullinen tehtävä itäsuomalaisen luonnonympäristön tuntemuksen, kotiseututyön ja identiteetin vahvistajana. Tämä tehtävä on vanhaa perua: näyttelyiden systemaattinen paikallisosasto on esitellyt seudun eliölajeja ja biologiset ryhmät ovat kuvanneet ”elämiskeskuksia”, joilla tarkoitettiin muun muassa erilaisten ”asumispaikkojen” eläimistön ja kasviston kokoonpanoa, samoin elämisen muotojen erilaisuutta, runsautta ja eliöiden suhdetta toisiinsa.

Varhainen ajatus museosta luonnon kuvaamisen, opetuksen ja valistuksen tukena oli aikaansa edellä. Kokoelmatyön ja museopedagogiikan lähtökohtana olivat lajit ja niiden elämiskeskukset. Nykyisin puhumme tässä yhteydessä jonkin verran eri käsittein: lajien lisäksi ovat esillä populaatiot, eliöyhteisöt ja ekosysteemit.

Kokoelmista saadaan näyttelykokonaisuuksia ikkunoiksi eliöyhteisöihin ja niiden rakenteelliseen ja lajistolliseen monimuotoisuuteen. Aina on kuitenkin korostettu museo-objektien ja aidon luonnon toisiaan täydentävää merkitystä lajien ja luonnonilmiöiden tiedollisessa ja kokemuksellisessa oppimisessa. Jo museota perustettaessa lausuttiin yhä ajankohtainen ajatus: Näyttelykokoelmiin liittyen tulee tarkkailla vastaavia olosuhteita vapaassa luonnossa. Käytännössä se merkitsee avosilmäistä havaintojen tekoa. Nykyisessä ympäristökasvatuksessa tietyt teemat voidaan parhaiten havainnollistaa koulu-, museo- ja maasto-opetusta integroimalla.    

Museossa luonnon ilmiöpohjainen tarkastelu suo erinomaisen mahdollisuuden kokemukselliseen oppimiseen. Kokoelmat voivat puhua monin eri tavoin, monella kielellä: yhden sisällön ja merkityksen sijaan nousee esille lukuisten ajatusten ja ilmiöiden joukko, jota paikallinen ja alueellinen kulttuuri ryydittävät.


 

vaakaviiva

Tänään ja tulevaisuudessa
<<

 | 

Ympäristöesteettinen ja -eettinen näkökulma
>>

vaakaviiva