KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO KUOPIO NATURAL HISTORY MUSEUM
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

 

Tänään ja tulevaisuudessa

Kuopion kaupungin museoiden yhteisessä strategiassa todetaan: Museot ovat keskeinen osa vireää ja kehittyvää kaupunkikulttuuria ja ne edistävät osaltaan kansalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta. Tavoitetasolla mainitaan tässä yhteydessä museopedagogiikka ja kasvatustyö: Museoiden palvelut ovat saavutettavia, erilaiset ikä- ja asiakasryhmät huomioonottavia. Museopedagogisia toimintatapoja kehitetään museoiden omien toimintalinjausten pohjalta (kulttuurikasvatus, taidekasvatus, ympäristökasvatus).

Kuopion ympäristöstrategiassa (2006) korostetaan kansalaisten ympäristötietouden ja -vastuun merkitystä. Tavoitteina mainitaan ympäristökasvatuksen ja -valistuksen tehostaminen ja konkreettisena toimenpiteenä kuntakohtaisten ympäristöä koskevien aihekokonaisuuksien sisällyttäminen koulujen opetussuunnitelmiin. Niin ikään Kuopion kulttuuriympäristöstrategian (2008) ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ”Kuopion arkkitehtuuri ja kaupunkirakennustaide” (2007) toimenpide-ehdotuksissa nostetaan esille lapsille ja nuorille suunnattu ympäristökasvatus kouluissa ja päiväkodeissa.     

Miten käytännössä luonnontieteellinen museo voi muun toimintansa ohessa ja käytettävissä olevin voimavaroin tukea ympäristökasvatuksen, -valistuksen ja -opetuksen tavoitteita? Miten se voisi kehittää pedagogisia toimintatapoja muiden alan toimijoiden kanssa? 


taulukkokuva

Museoiden tehtävät (Kuopion kaupungin museostrategia 2008).

 

 

vaakaviiva

Kokoelmat, tutkimus, opetus ja valistus
<<

 | 

Seudullinen ympäristökulttuuri
>>

vaakaviiva