KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO
     

KUOPION LUONNONTIETEELLINEN MUSEO

HENKILÖKUNTA: Jukka Kettunen

 
koristeviiva

Jukka Kettunen


Intendentti, FM, vastuualue hyönteiset ja muut selkärangattomat

Kuopion luonnontieteellinen museo
Myhkyrinkatu 22
70100 KUOPIO
gsm 044 7182 653
sähköposti jukka.olavi.kettunen

Asiantuntemus

Perhoset
Ripsiäiset
Metsähyönteiset

Curriculum vitae


Julkaisuja

Kettunen, J. 2010:
Ripsiäiset. Julkaisussa: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.). Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Helsinki. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. s. 426–429.
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=123017&lan=fi (PDF-dokumentti, 4,98Mt)

Ensaf, S. I. M., Moawia, E. M. & Kettunen, J. O. 2010:
Report of thrips, Scirtothrips mangiferae Priesner 1932 (Thysanoptera: Thripidae) infesting mango seedlings in Khartoum State, Sudan. – The 83rd Meeting of the National Pests and Diseases Committee November 2010

Kettunen, J. & Martikainen P. 2008:
Metsien ripsiäislajiston (Thysanoptera) perusselvitys. – Teoksessa: Juslén, A., Kuusinen, M., Muona, J., Siitonen, J. & Toivonen, H. (toim.). Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma, loppuraportti. Suomen ympäristö 1/2008: 82-83.

Kettunen, J. 2007:
Response of thrips to forest management treatments. – Julkaisussa: Trdan, S. (toim.). 2nd Symposium on Palearctic thrips, 18–20 September 2007, Strunjan, Slovenia. Book of abstracts s. 14.

Kettunen, J. 2006.
Suomen ripsiäisten luettelo. Check-list of Finnish Thysanoptera. Hemiptera-työryhmä, http://users.utu.fi/veirinne/tyoryhma.

Kettunen, J., Kobro, S. & Martikainen, P. 2005.
Thrips (Thysanoptera) from dead aspen (Populus tremula) trees in Eastern Finland. – Entomologica Fennica 16: 246-250.

Kettunen, J. & Martikainen, P. 2005.
Suomen ripsiäislajiston perusselvitys. – Teoksessa: Otsamo, A. (toim.). MOSSE puolimatkassa – monimuotoisuuden tutkimusohjelman (2003-2006) välitulokset. MMM:n julkaisuja 14/2004: 230.

« henkilökunta